conkers

20 tekstów – auto­rem jest con­kers.

gdy­by zwierzęta mogły mówić ,naj­pierw dziw­nie by po­pat­rzyły a nas­tepnie po­pukałyby sie w głowę mówiąc - za czym tak w życiu pędzisz? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2013, 05:40

szczęscie niczym myd­la­na bańka w zet­knięciu z naj­marniej­szym pyłem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 listopada 2013, 21:22

cza­sem słowa są ułam­kiem niewy­powie­dzianych mysli 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 kwietnia 2013, 23:31

je­dyne og­ra­nicze­nie ,to og­ra­nicze­nie nasze­go umysłu 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 kwietnia 2013, 23:41

Słowa są zbędne, za­tapiam się w har­mo­nii dźwięków. To one niosą mnie do bram raju. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2013, 21:33

Piękno zaklęte w każdej chwi­li.Więc otwórz oczy i zo­bacz świat - praw­dzi­wy świat a nie ten z okładek ko­loro­wych ma­gazynów . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2013, 15:40

kościół zat­ra­cił przez wieki wiele cnót i dob­ra, na straży których po­winien stać 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 marca 2013, 20:46

każdy po­ranek zaczy­nam od słów : ale mi się nie chce.Do­piero pod­czas dnia uświada­miam so­bie ile tak nap­rawdę mam możli­wości i ja­kim jes­tem szczęścia­rzem że jes­tem zdro­wy i mogę te­go dokonać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 marca 2013, 08:47

wszys­tko co mog­li­byśmy zro­bić , a nie zro­biliśmy często jest tyl­ko efek­tem nasze­go lenistwa 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2013, 13:37

praw­dziwą twarz dru­giego człowieka zo­baczysz gdy przyj­dzie Ci mie­rzyć się z tru­dami życia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2013, 11:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

conkers

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność